4. 8. 2022

 1. Péče o zeleň, veřejná prostranství a jejich rozvoj
 • Zasadíme se o každoroční vysázení minimálně 200 nových stromů – ty jsou nejlepší „klimatizací i čističku vzduchu“ na veřejných prostranství. 
 • Udržíme a budeme pečovat o celoměstsky unikátní květnaté louky, které se nám podařilo prosadit na jedné třetině travnatých porostů v naší městské části. 
 • Jsme i nadále proti megalomanským projektům výškových domů i další nástavbě u těch stávajících (např. budova Perly). Nová zástavba musí maximálně respektovat tu okolní, počet parkovacích míst, dopravní zátěž a realizovat se až po důkladné a poctivé debatě s občany.
 • Zvýšení frekvence čištění a údržby chodníků a silnic. Na minimum se musí snížit počet míst, která se v zimě neudržují.
 • Další zkvalitňování pokosu zeleně, citlivá péči o stromy a jejich závlahu během suchých období musí být samozřejmostí.
 • Udržení stoupajících výdajů na výsadbu zeleně.
 • Další výstavba nových dětských hřišť i hřišť pro mládež, nevyhovující opravíme a doplníme moderními prvky pro mladší i starší děti a dokončíme jejich zastínění.
 • Postupná obnova nejrůznějších parčíků, dovybavení lavičkami a odpadkovými koši.
 • Navrhneme pokračování regenerace různých vnitrobloků – ideálního volnočasových míst pro všechny věkové kategorie. 
 • Při úpravách náměstí a ulic budeme dbát na to, aby byly respektovány potřeby chodců, dětí, vozíčkářů či cyklistů.

 

 1. Transparentní a kompetentní úřad – Žabovřesky patří jejich občanům
 • Na radnici musí platit, že v úředních hodinách sedí kompetentní a vstřícní úředníci na svých místech. 
 • Navrhneme, aby výsledky hlasování zastupitelstva i rady byly jednoduše k nalezení na internetu a to jmenovitě.
 • Jsme důsledně proti korupci, podepsali jsme etický kodex, který nás mimo jiné zavazuje, pokud budeme zvoleni zastupiteli, k pravidelnému zveřejňování svých příjmů a odmítání jakýchkoliv výhod. 
 • Zasadíme se o to, aby předseda kontrolního výboru byl z jiné politické strany zastoupené v zastupitelstvu, než starosta a členové rady. 
 • Budeme důsledně prosazovat, aby Žabovřeský zpravodaj nesloužil pouze k prezentaci vybraných politických názorů, ale aby byl otevřeným diskusním fórem pro všechny strany zastoupené v zastupitelstvu a v neposlední řadě pro občany. Žabovřeský zpravodaj musí být moderním médiem, přinášejícím občanům především zajímavé a užitečné informace z jejich městské části. Vstřícnost a otevřenost v komunikaci s občany musí být jednoznačnou prioritou pro všechny úředníky i zastupitele. 
 • Budeme soustavně podporovat činnost nevládních organizací a sportovních klubů v Žabovřeskách – výhodnými pronájmy prostor, možností mediální prezentace ve zpravodaji, vyhlašováním mikrograntů pro organizace působící v Žabovřeskách apod.
 • Zasadíme se o vznik tzv. schránky důvěry, která bude sloužit na sběr podnětů a stížností.

 

 1. Doprava – po Žabovřeskách pohodlně a bezpečně pěšky, na kole, v autě i MHD
 • Podporujeme systematickou opravu chodníků, budování procházkových tras, zvětšení počtu přechodů pro chodce a jejich bezbariérovou úpravu, bezbariérové úpravy všech podchodů musí být samozřejmostí. 
 • Budeme i nadále prosazovat umenšení jízdních pruhů na ulici Pod Kaštany a doplnění přechodu pro chodce, mezi hojně využívaným průchody.
 • Vytěsníme tranzitní kamionovou dopravu ze Žabovřesk podpořením funkčního obchvatu města Brna.
 • Budeme podporovat dokončení systému rezidentního parkování tak, aby to bylo co nejvýhodnější pro místní občany. 
 • Budeme prosazovat zvýšení počtu zbržďovacích prvků, především v okolí ZŠ a MŠ, jako efektivní a osvědčené ochrany dětí i dospělých a na vybraných místech i snižování nejvyšší povolené rychlosti.
 • Prosadíme prověrku účelnosti jednosměrné dopravy na městských komunikacích v Žabovřeskách. 
 • Navrhneme revizi obsluhy Žabovřesk hromadnou dopravou tak, aby alespoň jedna linka zajížděla na Hlavní nádraží bez přestupů i po skončení výluky na ulici Žabovřeská a zlepšení dopravní obslužnost okolí Palackého vrchu. 
 • Prosadíme zvýšení počtu poptávkových semaforů s předností chodců, ale tak, aby chodec nemusel čekat neúměrně dlouho a zelenou neměl 5 sekund (viz přechod Šumavská / Pod Kaštany, Záhřebská, Přívrat). 
 • V návaznosti na okolní městské části podpoříme vybudování nových cyklotras a cyklopruhů tak, aby na sebe vzájemně navazovali. 
 • Jsme proti navrženému velkokapacítnímu parkovacímu domu u Právnické fakulty jako tzv. P+R parkoviště. Tato parkoviště mají sloužit jako záchytná na kraji města s návazností na MHD a tím snížit zbytnou dopravu. Ulice Pod Kaštany nemůže sloužit jako součást městského okruhu, parkovací dům by znamenal masivní nárůst dopravy, hluku i znečištění v Žabovřeskách..

 

 1. Školství
 • Jsme pro zachování sítě základních škol a navýšení kapacit mateřských škol.
 • I nadále budeme podporovat a prosazovat investice do škol i školek.
 • Zasadíme se o zachování míst školních psychologů a pedagogických poradců na všech žabovřeských školách.   
 • Budeme prosazovat využití prověřených lokálních potravin v jídelnách základních a mateřských škol, jako základu zdravé a kvalitní výživy pro děti. 

 

 1. Kvalita bydlení a transparentnost v přidělování obecních bytů
 • Budeme přísně hlídat, aby byly dodržovány mechanismy přidělování obecních bytů, které nevytvoří žádný prostor korupci.
 • Budeme prosazovat taková řešení, která budou sociálně citlivá. Nepodpoříme výrazné zvyšování nájemného v městských bytech. Výše nájemného musí navíc odrážet skutečný technický stav domů.
 • Zasadíme se o dokončení revitalizaci všech nájemních domů. Vznikne dlouhodobý plán revitalizace bytového fondu.
 • Nájemné z obecních bytů musí být transparentně využíváno k investicím do údržby a dalšího zkvalitňování bydlení v obecních domech. 
 • Chceme stabilizovat počet obecních bytů na území Žabovřesk přibližně na nynější úrovni. Další privatizace bude možná jen při žádosti 100 % nájemníků konkrétních domů. Nepodpoříme odprodeje bytů bez souhlasu nájemníků. 

  

 1. Podpora kultury a sportu
 • Prosadíme zachování, rekonstrukci a modernizaci kina Lucerna. Budeme podporovat soustavné zlepšování programové nabídky kina Lucerna – jak pro většinové a dětské diváky, tak posílením nabídky kvalitních filmů pro menšinové publikum. Budeme i nadále podporovat postupné investice do oprav našeho kina.
 • Podpoříme obnovení tradice celoměstsky unikátní akce „Minská open“, kterou nám závidělo celé město.
 • Podpoříme místní sportování, výstavbu nových místních sportovišť a hřišť přístupných všem. Jejich lokalizace a výstavba však nesmí výrazně narušit krajinu. Naší prioritou není vrcholový sport nebo finančně náročné sporty určené jen pro úzkou skupinu zájemců. 
 • Podpoříme projekt Žabovřeských luk jako místa pro rekreaci pro všechny (vycházkové trasy, lavičky, drobná sportoviště pro veřejnost). 
 • Zasadíme se o další zkvalitňování kulturní nabídky v KD Rubín. Co nejvíce jej zpřístupníme činnosti místních spolků a nevládních organizací (symbolické nájemné apod.).  

 

 1. Senioři a handicapovaní občané
 • Vítáme vznik místních sdružení starajících se o seniory a občany s handicapem na principu svépomoci a podporu těch stávajících. 
 • Nadále budeme trvat na co nejširší a dostupné nabídce sociálních služeb (nejen) pro seniory (včetně rozvozu cenově přístupných obědů).
 • Podporujeme služby a prvky přátelské lidem s handicapem, dětem i rodičům (dětské koutky, trasy pro kočárky, přebalovací pulty, prostorné výtahy pro kočárky, bezbariérová veřejná doprava). 
 • Prosazujeme dobudování bezbariérových přístupů a přechodů tam, kde v Žabovřeskách ještě chybějí. 

 

 1. Životní prostředí v Žabovřeskách
 • Zasadíme se o zlepšení péče o místní parky.
 • Udržíme a posílíme a zkvalitníme nabídku svozu biologického odpadu z našich zahrad a zahrádek. 
 • Prosadíme výsadbu nové zeleně.  
 • Budeme prosazovat vybudování dalších kilometrů vycházkových tras s lavičkami. 
 • Důsledně budeme chránit Wilsonův les jako unikátní rekreační zónu a nedovolíme její využití pro tak absurdní projekty, jako byl projekt vybudování sjezdovky. 
 • Budeme i nadále důsledně hájit ochranu různých zelených ploch. 
 • I nadále budeme  prosazovat postupné omezování spalování rostlinného materiálu, který podle měření masivně zhoršuje kvalitu ovzduší v Žabovřeskách. Naopak budeme zavádět více svozů tohoto materiálu a jeho kompostování.

 

 1. Podpora malého a středního podnikání
 • Prosadíme sestavení katalogu všech živnostníků a podnikatelů Žabovřesk v tištěné podobě pro každou domácnost, aby si každý občan snadno mohl najít službu, kterou potřebuje, ze svého okolí. Tento seznam chceme také zveřejnit na webových stránkách MČ. Katalog se bude pravidelně aktualizovat. 

 

 1. Různé
 • Budeme podporovat zvýšení dostupnosti internetu v Žabovřeskách – vybudování obecního internetu s připojením za symbolickou cenu. 
 • Zvýšíme bezpečnost v žabovřeských ulicích, parcích i ve Wilsonově lese přítomností většího počtu městských strážníků, kteří budou pravidelně vidět v celé městské části. Strážníci musejí hlavně chodit ulicemi, ne jezdit v autech.
 • Prosadíme další zjednodušení třídění odpadků pro domácnosti. I nadále budeme zvyšovat počet kontejnerů tak, aby se s tříděným odpadem nemuselo chodit dále než ke stávajícím popelnici. 
 • Budeme i nadále důsledně bojovat proti hazardu a nedovolíme omezení regulace heren.

FACEBOOK